0

این عکس را سیسیل بیلتون از فوزیه زن مصری شاه در کاخ مرمر گرفته، میدانی برایش ساختند که بعد شهناز و بعد امام حسین نام گرفت.

دیدگاهی دارید؟