0

جمهوری اسلامی و آمریکا و طرح های گرته برداری شده

به نظر من حداقل دو رویداد در تقابل با جمهوری اسلامی گرته برداری شده از طرح های موفق جهانی است.

اول رویداد های اواخر دهه ۷۰ که گرته برداری شده از تجربه موفق فروپاشی شوروی توسط آمریکایی ها بود. و با مدل مصلح و انقلابی در یک فرایند دو بخشی در پی انهدام جمهوری اسلامی بود. که رهبری در سال ۷۹ به این موضوع اشاره کرده است.

دوم رویدادهای اواخر دهه ۸۰ که گرته برداری شده از تجربه موفق فروپاشی گرجستان، اوکراین و سایر انقلاب های رنگی توسط آمریکایی ها بود. این هم در صحبت های رهبری با عبارت معروف احمق ها فکر کرده اند ایران گرجستان است مورد اشاره قرار گرفت.

اما رویدادهای اواخر دهه ۹۰ که از جنس محاصره اقتصادی و سیاسی است. از کجا گرته برداری شده؟ من مشابهی برایش ندیدم.

به هر حال باید مراقب طرح های موفقی مانند رئیس جمهور فعلی اوکراین باشیم.

دیدگاهی دارید؟