0

صندلی منتظر

صندلی در جاده منتظر است
برف می‌آید و میرود
باران می‌اید و میرود
آفتاب می‌آید و می‌رود
اما تو
نه از جاده می‌ایی و نه از قلب من می‌روی

  • Credit: Getty Images/iStockphoto
  • Caption: Oil Lamp
  • Title: 451781955

دیدگاهی دارید؟