0

چو به خنده بازیابم اثر دهان تنگش صدف گهر نماید شکر عقیق رنگش

دیدگاهی دارید؟