0

داغ دل

اگر داغ دل بود، ما دیده‌ایم          اگر خون دل بود، ما خورده‌آیم

اگر دل دلیل است، آورده‌ایم       اگر داغ شرط است، ما برده‌ایم

گواهی بخواهید اینک گواه            همین زخم‌هایی که نشمرده‌ایم

دیدگاهی دارید؟