0

شکر

گر بدهی شکر بجا آورم ورندهی صبر و رضا آورم           گرتوبخوانیم اجابت کنم ور تو نخوانیم عبادت کنم

جز در عفو تو دری نیستم                  جز تو خدا با دگری نیستم

دیدگاهی دارید؟