0

مراد تو ای دوست گر بی مرادی ماست

مراد دل حرام است بی رضای تو خواست …

دیدگاهی دارید؟