0

بی من مرو

من شبم
تو ماه من
بر آسمان بی من مرو …

دیدگاهی دارید؟