0

ای سکوت ای مادر فریاد ها

بسته نقشی در میان بادها
آذرخشی، شعله ای در یادها
آن سبویی که نگهدار خم است
گشته پنهان از همه خمارها
توکجائی تا بگیری داد من؟
ای سکوت ای مادر فریادها
انتظار خاک دیدن نادر است
رزق تلخی قسمت بی نادها

بخشی از این شعر از شعر آقای فریدون مشیری گرفته شده

دیدگاهی دارید؟