0

آیا تو چنان که می نمایی هستی؟

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پابستی
گفت شیخا هر آنچه گویی هستم
آیا تو چنان که می نمایی هستی؟

بیت آخر این شعر را آقای خامنه‌ای در سفر به بجنورد در جمع روحانیون خواندند که من هم گشتم و کاملش را آوردم. از خیام

دیدگاهی دارید؟