0

وقتی از عمر پیاده راه ها در اروپا میگوییم به این نکته توجه کنیم که استحکام پیاده راه ربطی به تخریب ناشی از کارهای عمرانی و بی توجهی ما به حفظ اموال عمومی ندارد

دیدگاهی دارید؟