0

شماره ملی من خیلی باحاله ? ۰۰۷۹۳۱۷۶۳۴ ، ۷۹+۳۱ = ۱۱۰، ۷۶+۳۴ = ۱۱۰ جمع بزنی این میشه ۰۰۱۱۰۱۱۰ هم دو تا ۱۱۰ داره هم آی. تی هست کلا. اما اگه دقیق ببینید درش ناکامی مستتر هست چون اگه اینجوری بود ۱۰۱۰۱۰۱ میشد باینری ۸۵!

دیدگاهی دارید؟