0

آمریکا را متهم نکنیم، اگر ما هم قدرت داشتیم آمریکا بودیم،اگر خدا را نمی دیدیم

هر حکومتی که به قدرت برسد و خدا را در نظر نگیرد حتما دچار طغیان شده و به یک امپراطوری مستکبر تبدیل میشود

فرعون همچنان آدم خون خواری نبوده، از نظر او همه اتفاقاتی که در دوره حکومتش می افتاده از قتل پسران یا به اسارت گرفتن زنان بخشی از مردم به نوعی در راستای رفاه عمومی بشر بوده است. مگر همین چندی پیش نبود که سقط جنین در چین به نوعی اجباری بود، چرا فکر میکنیم که چنین حکومت هایی بعید هستند. ما هم اگر به قدرت برسیم و این قدرت را از سمت خدا ندانیم و خود را به خدای خود پاسخگو ندانیم و حکومت را وسیله ای برای خلیفه الهی ندانیم به همین جایی میرسیم که اکنون آمریکا را به آن متهم میکنیم. حتی بدتر از این هم بعید نخواهد بود.

پس هر چقدر نمازمان را غلط میخوانیم به امریکا نزدیک هستیم و هر چقدر خدا و معنویات را در حکومتمان در نظر نمیگیریم به آمریکا نزدیک هستیم.

راه حل همه مشکلات از توجه به درون میگذرد.

دیدگاهی دارید؟