0

اهل دنیا به خانه ای که در آن غم نباشد میگویند قبر

دیدگاهی دارید؟