0

دقت کردین تو بهشت بچه نیست، کلا زندگی اونجا +۱۸ تعریف شده ?

دیدگاهی دارید؟