0

از امروز شما فقط در صورتی میتوانید از رمز دوم ایستا کارت استفاده کنید که مسئولیت هر گونه خسارتی را تقبل کنید #این_غم_کجا_برم #حاکمیت

دیدگاهی دارید؟