0

آیا باور تقابل اسلام و مسیحیت باور درستی بوده؟

اساسا نزدیکی افراد به ما بر اساس

ایمان به غیب

ایمان به خدا

ایمان به پیامبر اسلام است

پس چرا اولین دشمنان ما در دین ما سپس در میان مسیحیان و سپس در میان شکاکان و در آخر در میان کافران تعریف میشود؟

حقیقت همین دلیل است که مهمترین دشمن ما را منافق قرار میدهد

دیدگاهی دارید؟