0

چرا زن ها عاشق مرد های مودب هستند

شاید بی ادبی شما برای هم دمتان در محفلی دونفره جذاب باشد اما هیچ گاه یک خانم جذب مردی بی ادب نمیشود ، اشما نباید خجالتی و نه بی ادب باشید. اگر میخواهید حد مناسبی در ذهن شما باشد فرض کنید یک خانم در کنار برادر یا پدرش قرار دارد همانطور در خلوتش با او رفتار کنید. در حقیقت بی ادبی یعنی نوعی از صحبت کردن که اگر آن خانم در کنار محارمش باشد مورد اعتراض ایشان قرار گیرد، از نظر خانم ها رفتار دوگانه شما (در قیاس ذهنی که در نظر میگیرند) یک تجاوز به حریم خصوصی محسوب میشود. شاخک های خانم ها خیلی حساس است

دیدگاهی دارید؟