0

نظر بازی ما

در نظر بازی ما بی خبران حیرانند

من چنینم که نمودم، دیگر ایشان دانند

عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

عشق داند که در این دایره سرگردانند

دیدگاهی دارید؟