0

بیانسه راهپیمایی ها رو با کی هماهنگ میکنند؟

درسته که رئیس سازمان تبلیغات منسوب رهبری است اما فاصله ریشه تا گره زیاد است و لازم است مسیری برای بیانیه نویسی انتخاب شود که تایید آن با سازمان و تهیه آن با مردم باشد. مثلا جمع نویسی یکی از آن راه ها است.

دیدگاهی دارید؟