0

ربا

پیامبر اکرم (ص):

خداوند عز و جل، رباخوار و ربا دهنده و کاتب و  گواهان آن را لعنت کرده است.

(امالی الصدوق: ۳۴۶)

دیدگاهی دارید؟