0

پایش اینترنت توسط چین

خیلی دوست دارم دو کتاب برگرفته از فرهنگ چین را بنویسم یکی کتاب چین و پایش اینترنت و دیگری نخبه چینی

چین انصافا در حوزه اینترنت ملی بعد از آمریکا بهترین دستاورد ها را داشته است

دیدگاهی دارید؟