0

نخبه چینی

یکی دیگر از کتابهایی که دوست دارم بنویسم در مورد رابطه چین با نخبگانش و نحوه جذب آنهاست

دیدگاهی دارید؟