0

مومن و خانواده

امام صادق (ع):

مؤمون هم‌واره خانواده خود را از دانش و تربیت شایسته بهره مند می‌سازد تا همه آنان را وارد بهشت کند

مستدرک  الوسائل: ج ۱۲

دیدگاهی دارید؟