0

آنقدر تشنه

آنقدر تشنه دیدار حتی شبیه تو ام

که فقیری

به دشت کویر

تنها مانده و

تشنه

که مست میشود حتی

با شبیه سراب

دیدگاهی دارید؟