0

زهی خجسته زمانی که یار باز آید

به کام غم زدگان، غم گسار باز آید

دیدگاهی دارید؟