0

این گنجشک کوچک را گرفتم تا نمیرد اما مادرش چه حس بدی دارد

به این ماندن و رفتن گیر کرده بود لانه اش را نمی توانستم پیدا کنم نتیجه تصمیم گرفتم مدتی نگهش دارم تا بزرگ شود شاید اگر مادرش می دانست که دست من است کمتر غصه میخورد شاید وقتی او را بزرگ شده ببیند خوشحال شود خیلی خوشحال اما نه به اندازه خدایی که بنده راهش را هدایت یافته ببین کد آهنگ گوگرد به برگشتن مومنی که گناه کرده یا بندهای که گناه کرده آنقدر خوشحالم فردی که راه را گم کرده و در تاریک شهر وسیله خرابش روشن می شود راه را پیدا می کند

دیدگاهی دارید؟