0

باغ بی تو حرام

میان باغ حرام است بی تو گردیدن

که خار با تو مرا به که بی تو گل چیدن

دیدگاهی دارید؟