0

برسان باده که غم روی نمود ای ساقی

دیدگاهی دارید؟