0

طمع به قند وصال تو حد ما نبود

طمع به قند وصال تو حد ما نبود

حوالتم به لب لعل همچو شکر کن

دیدگاهی دارید؟