0

من
زمستانی را که از تو دیدم
با بهار هیچکس
عوض نمیکنم
🌿🌹

دیدگاهی دارید؟