0

بی تو هر لحظه مرا
بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله‌هاست…

فاضل نظری

دیدگاهی دارید؟