0

شکر خدا

شکر خدا بدکی نیست وضع کسب حلال

و در میانه شیطنتی برای رفع ملال

تو خود بیا و ببین حساب دفتر سود

جداست طیب دخلم به حج آل سعود

نوشته ام به مضافش خرید لولو بیضا

که کم شده چندی مثال سنگک صنعا

گله نمی‌کنم اما یک، گران شده به طرفه عین

عقیق نشکسته یمنی، لول سالم بحرین

و دو تو بیایی چگونه ترک کنم زنهار

دعای ندبه و گاهی سواحل شمال و بهار

دیدگاهی دارید؟