0

چند نفر در این شب های عزیز توفیق درک شب های زیبای قدر را که از هزاران ماه بهتر هستند ندارند؟ میلیاردها انسان، آیا غمگین کننده نیست؟ غرض اینکه چقدر راه مانده و چقدر کار مانده. معرفتی که به دست ما رسیده رسالت بزرگی دارد

دیدگاهی دارید؟