0

من به هر حال که باشم
تنها به تو می اندیشم
تو بدان این را
تنها تو بدان
تو بیا
جای مهتاب به تاریکی شب ها تو بتاب
من فدای تو
به جای همه گل ها
تو بخند
تو بمان با من
تنها تو بمان

دیدگاهی دارید؟