0

ساخت ابر کلمات از فایل ورد

tr ' ' '\12' <NAME_OF_FILE| sort | uniq -c | sort -nr > result.txt

از طریق لینوکس با این دستور یک فایل نتیجه بسازید

https://wordcloud.timdream.org/

در سایت بالا میتوانید ابر کلمات بسازید

دیدگاهی دارید؟