0

پیام دوست

صد جام اگر آرند، یکبار کند مستم

یکبار پیام دوست، صدبار کند مستم

دیدگاهی دارید؟