0

شفاعت

که می‌رود به شفاعت که دوست باز آرد؟

که عیش خلوت بی او کدورتی دارد

کجا مجال سخن باشدم به حضرت دوست

مگر نسیم صبا کاین پیام بگذارد

دیدگاهی دارید؟