0

اگر لبخندت را فروشنده بودی به جانی خریدارم

دیدگاهی دارید؟