0

کوه هر صبح خورشید را در آغوش میگیرد تا گرمی آغوش تورا به یادش اورد

دیدگاهی دارید؟