0

کسب مقام برتر در سومین دوره طراحی هواپیمای بدون سرنشین

کسب رتبه اول در مسابقات هونهواپیمای دبون سرنشین
کسب رتبه اول در مسابقات هونهواپیمای دبون سرنشین

دیدگاهی دارید؟