0

تلفظ برخی واژه های تخصصی کامپیوتر

WSUS: ویسوس

SQL: سِکویل

GIF: گیف

ESXi: ایسکسی

SCSI: اسکازی

BYOD: بییود

BIOS: بایاس

Vostro: ووس-ترو

ArsTechnica: آرسِ تکنیکا

SNMP: Public!

دیدگاهی دارید؟