0

به گنجشکانی که
از چشمان تو
به سوی قلب من پرواز می‌کنند
گواهی می دهم
گواهی میدهم
که یکبار عاشقت شدم
و همچنان

دیدگاهی دارید؟