0

چگونه پیر نشویم ۱

هر چیزی دو تا وجهه داره. نفس و زینت.
نفس اون چیزی هست که واقعی هست. یعنی الان هست و فردا و پس فردا هم هست. مثل همین چشم و ابرو و لپ و دندون.
زینت اون چیزی هست که روی نفس میاد. مثل ریمل و رژ لب و رژ گونه و … اینها موقتی هستند و زودگذر
مومن کسی هست که به زینت توجه نمیکنه به نفس توجه میکنه
این معنی اش این نیست که مومن آرایش نمیکنه 😅 یا ارایش خوشش نمیاد 😅 معنی اش این نیست. معنی اش اینه که همیشه دنبال چیزهایی هست که به حقیقت نزدیک تر هستند.
اطراف تو پر از حرفهای چرت و پرت هست که زینت هستند. امروز کاربرد دارند و چند روز دیگه ندارند. عموما بر پایه احساسات عمومی و قضاوت های اجتماعی استنتاج های ناقص و مبهم و اقرار شده ای دارند که به ذائقه مخاطبشون خوش بیاد. اینها رو باید بگذاری کنار و به عمق و نفس مطالب توجه کنی
اون وقت میبینی که در گذر زمان حس زیان نمیکنی چون ان چه بهش رسیدی در گذر زمان تغییری نکرده

دیدگاهی دارید؟