0

روزه‌ی هجر تو از پای بیانداخت مرا

کی شود با رطب وصل تو افطار کنم

دیدگاهی دارید؟