0

ترجمه جالب

لطفا جمله small second  hand رو ترجمه کنید!

جواب غلط: دست دوم کوچک

جواب صحیح: عقربه ثانیه شمار کوچک

دیدگاهی دارید؟