0

سختی دین

به نظرم ایمان یعنی سختی مان برای دین داریمان باشد و دین داریمان برای کسی سختی نباشد. البته دین برای بعضی ها سخت است.

دیدگاهی دارید؟