0

زندگی

تو آن کمند نداری که من خلاص بیابم / اسیر ماندم و درمان تحمل و تذلل

دیدگاهی دارید؟