0

تغییر رمز mysql در صورت فراموشی

 

اگر رمز Mysql به هر دلیل به هم ریخت از این روش برای تغییرش استفاده میکنیم

این روش رو من روی ۱۲٫۰۴ کار کردم و واقعا روش های دیگه روی وب جواب نمیده گذاشتم برای استفاده
Set / change / reset the MySQL root password on Ubuntu Linux. Enter the following lines in your terminal.

  1. Stop the MySQL Server.
   stop mysql

 

  1. Start the mysqld configuration.
   sudo mysqld --skip-grant-tables &

 

  1. Login to MySQL as root.
   mysql -u root mysql

 

  1. Replace YOURNEWPASSWORD with your new password!
   UPDATE user SET Password=PASSWORD('YOURNEWPASSWORD') WHERE User='root'; FLUSH PRIVILEGES; exit;

Note: This method is not regarded as the securest way of resetting the password. However it works.

دیدگاهی دارید؟