0

نرخ رشد ما و معصوم

image

نرخ رشد مایک ماکزیموم داردهمان جایی که شهید می‌شویم. اما معصوم نرخ رشدش تمامی ندارد. به همین دلیل مرگ مومن در بیشنیه است و مرگ معصوم در بیشینه استفاده قومش و الا معصوم مرگ ندارد. همین است که معصوم نمیخواهد پایان عمرش را بنداند و لی ما میخواهیم. زمان ما محدود است امابرای او محدود نیست. یکی از نعمت های معصوم در آن دنیا این است که رشدش پایانی ندارد. ولی انسان …

دیدگاهی دارید؟